br/>

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juni 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Organisatieadvies Kuijpers, eenmanszaak, KvK nummer 54023203, BTW nummer NL001494549B25, Haverdonklaan 10, 5223 VG ‘s-Hertogenbosch. Eigenaar: Harrie Kuijpers, +31620886345, harrie1kuijpers@outlook.com. Organisatieadvies Kuijpers verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en whatsapp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Organisatieadvies Kuijpers verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Geboortedatum en –plaats;
• Inhoud van communicatie.

Doeleinden

Organisatieadvies Kuijpers verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Organisatieadvies Kuijpers hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Organisatieadvies Kuijpers persoonsgegevens uitwisselen. Organisatieadvies Kuijpers kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, waaronder de financiële administratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Organisatieadvies Kuijpers aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Organisatieadvies Kuijpers zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Organisatieadvies Kuijpers zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Organisatieadvies Kuijpers zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Organisatieadvies Kuijpers passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Organisatieadvies Kuijpers een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u Organisatieadvies Kuijpers verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Organisatieadvies Kuijpers, Haverdonklaan 10, 5223 VG ’s-Hertogenbosch, +31620886345, info@organisatieadvieskuijpers.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Organisatieadvies Kuijpers, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juni 2020. Organisatieadvies Kuijpers kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Bel +31 6 20 88 63 45